Reklamačný formulár

Internetového obchodu www.skindividual.sk

Jarmila Rácová – VIVIENNE, 04011 Košice-Západ, Ružová 50, Slovenská republika

Zákazník

Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba


Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu: Názov:
Dátum zakúpenia:
Príslušenstvo:
Popis Závady:

______________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné..............................................................

V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

V .................................... dňa: .....................

............................................
Podpis zákazníka